Salmon sides heading for the smoke house, Ballyhack Smokehouse, Arthurstown, Co Wexford, Ireland. &copy John Ironside

Salmon sides heading for the smoke house, Ballyhack Smokehouse, Arthurstown, Co Wexford, Ireland. &copy John Ironside