Salting the Salmon at Ballyhack Smokehouse, Arthurstown, Co Wexford, Ireland.

Salting the Salmon sides. Ballyhack Smokehouse, Arthurstown, Co Wexford, Ireland.